U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Haddii aanad ka diiwangashaneyn Indiana Medicaid, waxa laga yaabaa inaad u qalanto. Si aad u ogaato haddii aad u qalanto ama aad qabto su'aalo ku saabsan caymiskaaga hadda, booqo in.gov/Medicaid/members, wac 1-800-403-0864, ama booqo xafiiska FSSA ee deegaanka. Liiska goobaha xafiisyada ayaa laga heli karaa halkan.

Haa, waad ka heli doontaa kaarka aqoonsiga xubinta UnitedHealthcare Community Plan. Xubin kasta oo qoyska ka mid ah oo ka diiwangashan Hoosier Care Connect waa inuu haysto kaarkiisa aqoonsiga (ID) ee u gaarka ah.

Waxaad u baahan doontaa kaarkaaga aqoonsiga (ID) ee loogu talagalay dhammaan booqashooyinka dhakhtarka, isbitaalka, iyo farmashiistaha. Haddii aadan ku helin kaararkaaga aqoonsiga (ID) hal todobaad gudahiisa laga bilaabo taariikhda aad iska diiwaangalisay qorshaha UnitedHealthcare Community Plan, fadlan kala xiriir Adeegyada Xubinka lambarka 1-800-832-4643. Haddii aad tahay qof naafo ka ah maqalka ama hadalka, fadlan wac TTY 711.

Waan ku farxi doonaa inaan kuu soo dirno mid cusub. Fadlan kala xiriir Member Services si lacag la'aan, lambarka 1-800-832-4643. Haddii aad tahay qof naafo ka ah maqalka ama hadalka, garaac TTY: 711. Waxaad sidoo kale booqan kartaa myuhc.com/communityplan, isdiiwaan-gali oo daabaco nuqul kaarkaaga ah.

Haddii aad guurto, waxaad u baahantahay inaad la soo xiriirto Indiana Gobolka si aad u ogeysiiso. Booqo in.gov/Medicaid/membersama wac 1-800-403-0864.

UnitedHealthcare Community Plan
2955 N. Meridian Street, Suite 401
Indianapolis, IN 46208

Medicaid waa barnaamij ay maalgeliyaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada, kaasoo bixiya kharashka daryeelka caafimaadka ee dadka u-qalma. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee laga heli karo Indiana, booqo in.gov/Medicaid/members

Waxaan rabnaa inaan ka maqalno xubnahayaga wixii su'aalo, cabashooyin ama walaacyo ah oo laga yaabo inay qabaan. Haddii aad cabasho qabto, fadlan uga wac si bilaash ah Member Services, lambarka 1-800-832-4643, TTY 711.

Haddii aadan ku faraxsanayn daryeelkaaga ama daawaynta aad ka hesho Adeegyada Xubinka, Maareeyaha Daryeelka, ama bixiyaha, waxaad gudbin kartaa cabasho. Waxaad naga gudbin kartaa tabasho ama cabasho (qorshaha caafimaadka) ama bixiye naga mid ah mar kasta.

Xubnaha waxay ku gudbin karaan cabasho afka ah Member Services laga bilaabo 8 subaxnimo 8 galabnimo, Waqtiga Maxalliga, Isniinta ilaa Jimcaha, lambarka 1-800-832-4643, TTY 711. Dhammaan xubnaha waxay soo gudbin karaan cabasho iyagoo maraya geedi-socodkan.

Waxaad sidoo kale diri kartaa warqad. Fadlan ku dar magacaaga, cinwaankaaga, lambarka aqoonsiga (ID), sababta cabashadaada, iyo macluumaad kasta oo kale oo aad u malaynayso inay muhiim yihiin. Cinwaankaasi waa:

Cabashooyinka iyo Racfaanada UnitedHealthcare
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

Waxaad leedahay xuquuqo kale oo ay ku jiraan racfaano iyo Dacwad Dhageysiga Caddaalada ah ee gobolka. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cabashooyinka iyo rafcaannada, la xiriir Member Services ama eeg qeybta Rafcaannada iyo Cabashooyinka ee Buug-gacmeedka Xubinta.

Haddii aad u malayso inay khiyaano, khasaarin ama xadgudub socdaan, kasoo wac Taleefanka Had iyo Jeer Daaran ee Khiyaanada lagu soo Tebiyo ee UHC 1-844-359-7736. Waxaad sidoo kale ka wici kartaa Adeegyada Xubinta 1-800-832-4643. Ma ku isticmaali doono magacaaga warbixintaada dhexdeeda. Wax dhib ah kaama soo gaarayo soo tebinta arrinkan. Anagaa arrinka kuu eegi doona. Gobolku wuxuu Indiana sidoo kale leeyahay taleefan had iyo jeer daaran oo lagu soo tebiyo khiyaanada, khasaarinta iyo xadgudubka. Waxaad wici kartaa 1-800-403-0864. Warbixinnada waxaa la soo tebin karaa ayadoo qofku magaciisa uusan sheegeyn. Isticmaaleyaasha TTY waxay soo garaaci karaan 711 kaasoo loogu tala galay xulashooyinka oo dhan.

Wixi macluumaad dheeraad ah ama si aad ugu dacwooto onlaynka booqo halkan

No. All covered services are free. Call us right away if you get a bill. 

No. All covered medications are at no cost to you. Call us right away if you are paying for your medicine. 

Xubnaheena waxay heli karaan adeegyo iyo barnaamijyo gaar ah oo badan. La xiriir Adeegyada Xubinta wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaanu bixinaa:

 • Xubinnimada jimicsiga dhammaan naadiyada jimicsiga ee shabakadeena One Pass. Booqo mid ama isticmaal dhammaantooda! Tani waxaa ka mid ah:
  • jimicsiyo badan iyo xarumo jirdhis oo qaran sida YMCA iyo Planet Fitness
  • In ka badan 20,000 fasalada jimicsiga khadka tooska ah sida Daily Burn iyo Yoga Works
 • Wadasheekaysiga dhakhtarka: Booqashooyinka fogaan araga ah ayaa la heli karaa 24/7, wax ballan ah looma baahna
 • Khadka Kalkaaliyaha: Wac kalkaaliye si aad u hesho talo 24/7
 • Bogsashada Beddelka ah: Lacag celin ka hel waxyaabaha ay ka midka yihiin daawooyinka dhirta, toobinka, duugista, ama fiitamiinada gaarka ah
 • Wacitaano taleefoon daryeel bixiyaha bishii si loo taageero kuwa daryeelaya kuwa kale
 • Sanduuqa Aasaasiga ah: Nala soo xiriir oo hel caawimaad yar oo xagga nadaafadda, fayadhawrka iyo cuntada ah, oo kaa caawinaysa miisaaniyaddaada
 • Cuntooyinka Hooyada: Gurigaaga 14 cunto keen si aad si wanaagsan wax ugu cuntid inta aad bogsanayso ka dib markaad isbitaalka joogto. Barnaamijkan waxa uu sidoo kale u furan yahay xubnaha u baahan caawimo wakhti gaaban ah si ay cunto u helaan.
 • Ka caawi isku xirka agabyada:
  • Talefoonka gacanta iyo adeegga bilaashka ah
  • Internetka iyo qalabka kombuyuutarka oo qiimahoodu jaban yahay
  • Taageerada SNAP, EBT iyo WIC
  • Qolka cuntada
  • Caawinta macaashka
  • Diyaarinta shahaadada dugsiga sare
  • Taageerada joojinta tubaakada, khamriga ama daroogada
  • Saaxiibada iyo qoyska barnaamijka lacag celinta masaafada
  • Iyo in ka badan
 • Caafimaadka maskaxda iyo ladnaanta: App-ka bilaashka ah ee leh qalabyo fiican oo kaa caawinaya inaad la socoto niyaddaada, raadso siyaabo aad kula qabsato walaaca oo aad kula xiriirto dadka kale
 • Abaalmarinnada loogu talagalay hawlaha caafimaadka qaba sida helitaanka baaritaan sannadle ah
 • Raacitaanka bilaashka ah ee qolka cuntada lagu iibiyo
 • Joogsi dheeraad ah oo bilaash ah farmashiyaha si aad daawo uga soo qaadato ballan dhakhtarka ka dib
 • Raacitaan bilaash ah oo lagu tago balamaha WIC iyo DFR
 • On My Way: App-ka bilaashka ah ee carruurta la korinaayo iyo kuwa kale ee ku dhow qaangaarnimada
 • Justplainclear.com – Qaamuuska khadka tooska ah ee ereyada caafimaadka oo si bayaan oo cad loogu sharaxay
 • Shaqaalaha Caafimaadka Bulshada: Taageero fool-ka-fool ah markaad u baahato
 • Tallaabooyinka koowaad ee caafimaadka Barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay hooyooyinka uurka leh
 • Guddiga La-talinta Xubinta: Nala socodsii sida aan wax u wadno. Wax badan ka baro dheefahaaga Hoosier Care Connect Kaga qaybgal talefoon ahaan ama si fool-ka-fool ah.
   

Dhammaan carruurta la korsado waxay leeyihiin maamule daryeel oo loo xilsaaray qorshaha caafimaadka. Si aad u ogaato cidda maamulaha daryeelkaaga, wac Adeegyada Xubinta. Waanu ku xiri doonaa Waxaad isku dubari kartaa oo aad jadwalsan kartaa ballamaha, baro faa'iidooyinka la daboolay, oo ay ku jiraan adeegyada daawaynta gaarka ah, barnaamijyada la xoojiyay iyo, haddii loo baahdo, qorshe daryeel oo la habeeyey.  Waxa jira isbeddello gaar ah oo lagu sameeyay diiwaanka ilmahaaga korinta oo uu samayn karo oo kaliya Maamulaha Kiiska Qoyska ee laguu xilsaaray. Nala wadaag macluumaadka xiriirka Maamulaha Kiiskaaga Qoyska si aan si sahlan kaagu caawino inaad hesho daryeelka ilmahaaga korinta u baahan yahay. 

Waa inaad haysataa kaarka aqoonsiga xubinimada. Dushiisa waxaad ku arki doontaa lambar 12-god ah oo ku dhamaanaya 99. Kani waa lambarka aqoonsiga ee uu kuu qoondeeyay Gobolka Indiana. Kaarka aqoonsiga xubintaada sidoo kale waxa ku taxan dakhtarkaaga aasaasiga ah. Kaasi waa dhakhtarka aad inta badan ee aaddo baahiyahaaga daryeel caafimaad. Haddii aadan haysan kaarka aqoonsiga xubin fadlan wac Adeegyada Xubnaha. Waxaan kuu soo diri doonaa kaadh cusub. 

Haa! Waxaad ka booqan kartaa Google ama Apple Apps store ee taleefankaaga casriga ah. Download the UnitedHealthcare Mobile App1. Tan waxaa ku jira kaarka aqoonsiga dhijitaalka ah si aad mar walba u haysato. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad aragto sheegashooyinka oo aad hesho daryeel. Waxaan leenahay Khadka Kalkaalisada iyo barnaamijka Wadasheekaysiga Dhakhtarka oo la heli karo 24 saacadood maalintii, 7 maalmood isbuucii.

Ogoow wax badan oo ku saabsan Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink