U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Erey-bixinta

A

 • Dardaaranka Horudhaca ah

  Dardaaranka horudhaca ah waxaa ku qoran dooqyadaada daryeelka caafimaadka. Tani waa mid waxtar leh haddii aadan awoodin inaad gudbiso rabitaankaaga.

 • Racfaanka

  Codsiga dhageysi cadaalad ah oo ku saabsan tallaabo hay'ad oo la soo codsaday, tallaabo hay'ad oo la dhameystiray, ama ku guuldareysiga hay'adu inay sameyso go'aan qaadasho waqtigeeda ah.

 • Codsiga

  Codsiga rasmiga ah ee macaashyada ee loogu gudbiyo wakaaladda qoraal ahaan oo uu saxiixo codsadaha ama qof ku hadlaya magaca codsadaha. Codsiga waxaa lagu heli karaa boostada, telefoonka, fakiska, fool-ka-fool, ama si elektaroonig ah.

E

 • Gurmadka

  Bilawga degdega ah ama ba'an ee calaamada ama calaamadaha, oo ay ku jiraan xanuunka daran, taas oo u horseedi doonta qof miyir leh oo si macquul ah u dhaqmaya si uu u rumaysto in xaalad caafimaad ay jirto oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah, haddii ku guuldareysiga in la bixiyo daryeel caafimaad ay keeni doonta dhaawac halis ah oo ku yimaada hawlaha jidhka ama cillad daran oo xubinta jirka ama qayb ka mid ah, ama ay gelinaysa caafimaadka qofka khatar weyn.

 • Qolka Gurmadka

  Qololka gurmadka (ERs) waxaa loogu talagalay dhaawacyada waaweyn ama jirrooyinka lama filaanka ah ee laga yaabo inay nafta halis geliyaan oo isla markaaba u baahan daryeel caafimaad. Markuu jiro gurmad, waa inaad wacdaa 911 ama tagtaa Qolka Gurmadka (ER) isla markiiba.

F

 • Khiyaanada

  Ujeeddo ula kac ah si loo helo macaashyo ama lacago aan loo qalmin.

G

 • Cabashada

  Eed-sheegasho waa eray kale oo ah cabasho. Waxaad ku soo wargelin kartaa cabashada adiga oo diraya warqad ama la xiriirida Adeegyada Xubinta.

H

 • Dacwad-dhageysiga

  Dacwad-dhageysiga waa marka aad ka codsato barnaamijkaaga caafimaadka inuu dib-u-eegis ku sameeyo kiiskaaga kadib marka qorshahaaga diiday racfaankaaga.

I

 • Bukaan-jiifka

  Bukaanka la jiifiyay habeen ama in ka badan ayaa jooga xarun daryeel oo helaya adeegyo caymis ah.

M

 • Medicaid

  Indiana Maamulka Adeegyada Bulshada iyo Qoyska (FSSA) waxay siisaa adeegyada Medicaid ee Hoosiers-ka xaqa u leh iyada oo loo marayo Indiana Barnaamijyada Caymiska Caafimaadka (IHCP). Qorshahaaga caafimaad waxa uu la shaqeeyaa IHCP si ay ku siiyan adeegyadaada Medicaid. Wixi macluumaad ah oo ku saabsan Indiana barnaamijyada Medicaid booqo https://www.in.gov/medicaid/members/index.html

 • Xubinta

  Qofka u qalma oo ka diiwaangashan Qorshaha Caafimaadka ee UnitedHealthcare.

O

 • Bukaan-socod

  Bukaanka aan cusbitaalka la dhigin ee ka hela adeegyada la caymiyay meel aan aheyn cusbitaalka, sida xafiiska dhakhtarka ama guriga bukaanka, ama xarunta bukaan socodka cusbitaalka ama qaybta degdega ah ee cusbitaalka ama xarunta qaliinka.

P

 • Liiska Daawada La Doorbidayo (PDL)

  Liiska dawooyinka dhakhtarka qoro ee la ogolaaday ee uu ansixiyay Indiana Maamulka Adeegyada Bulshada Qoyska.

 • Bixiyaha Caafimaadka Aasaasiga ah (PMP)

  Bixiyahaaga daryeelka caafimaadka gaarka ah. Bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga ee aasaasiga ah (PMP) wuxuu noqon karaa dhakhtar qoys ama dhakhtar guud, takhasuslaha cudurrada gudaha, ama bixiye kale oo ay ansixiyeen Gobolka Indiana. Si aad u hesho dheefaha, PMP-gaaga waa inuu bixiyaa ama isku dubaridaa daryeelkaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad aragto dhakhtar takhasusle leh, PMP-gaaga ayaa sida caadiga ah kuu gudbin doona.

 • Bixiyaha

  Xirfadlaha daryeelka caafimaadka (sida takhtarka, kalkaaliye caafimaad, takhasuslaha cudurrada gudaha, iwm.) ama xarun (sida cusbitaal, rug caafimaad, iwm.).

R

 • Dib-u-go'aaminta

  Dib-u-eegis muddaysan oo lagu sameeyo dakhliga qoyskaaga iyo u-qalmida. Inta lagu gudajiro dib-u-go'aaminta, sidoo kale loo yaqaano dib-u-cusbooneysiinta, waa inaad soo gudbiso dhakhligaaga jira iyo degganaanshahaaga si aad u xaqiijiso u-qalmidaada.

S

 • Baahiyaha Bulsheed

  Baahi sida ugu fiican wax uga qabtaan dhigaalada laga helo bulshada. Qareenkaaga Adeegyada Xubinta ayaa kaa caawin kara inaad hesho adeegyada dabooli doona baahiyahaaga bulsheed.

 • Takhasuslaha

  Bixiyaha daryeelka caafimaadka ee khaaska ah, sida takhtarka wadnaha (dhakhtarka wadnaha) ama takhtarka lugaha (dhakhtar cagta).

U

 • Xarumaha Daryeelka Degdegga ah

  Waxaad isticmaali kartaa xarumahan marka aysan jirin xaalad nafta halis gelin karta, balse aad jirran tahay ama aad u baahan tahay daryeel caafimaad isla markaaba oo PCP-gaagu la heli karin. Xarumaha daryeelka degdegga ah badanaa way furan yihiin fiidkii iyo maalmaha fasaxa ah.

V

 • Booqashooyinka fogaan-aragga ah

  Booqashooyinka fogaan-aragga ah waxy kuugu xiraan dhakhtar si toos ah adoo u maraya telefoonka casriga ah ama kombiyuutarka wixii booqashooyinka aan degdega ahayn.

Ku laabo Kor

Ogoow wax badan oo ku saabsan Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink