U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Waa maxay Medicaid oo muxuu daboolaa?

La Soo Geliyay: Bisha Afraad 05, 2021

Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Bisha Laba iyo Tobnaad 01, 2022

Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid.

Iyadoo lagu salaynayo qawaaniinta dawladda dhexe, gobolladu waxay abuuraan oo maamulaan barnaamijkooda Medicaid si ay sida ugu wanaagsan ugu adeegaan deggeneyaasha u-qalma. Dawlad-goboleedyadu waxay dooran karaan inay bixiyaan adeegyo ka badan inta dawladda dhexe u baahan tahay inay bixiso waxayna sidoo kale dooran karaan inay caymis siiyaan kooxo badan oo dad ah.Medicaid waxay siisaa caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma, iyadoo lagu salaynayo dakhliga iyo qiimaha hantidooda.

Taariikhda Medicaid

Medicaid waxaa loo bilaabay ka qayb ahaan Xeerka Sugnaanta Bulshada ee 1965. Sharciga asalka ah wuxuu dhigayaa ikhtiyaarka helitaanka maalgelinta dawladda dhexe si gacan looga geysto siinta caymiska daryeelka caafimaadka ee carruurta qoysaskooda dakhligoodu hooseeyo, qaraabadooda daryeelahooda, dadka indhoolayaasha ah iyo dadka naafada ah. Muddo kadib, dawladda dhexe waxay xoojisay sharciga iyo shuruudaha barnaamijyada Medicaid ee gobolka.

Gobol kasta wuxuu go'aamiyaa macaashyada kala duwan ee uu ku bixiyo Medicaid.

Yuu u adeeggaa Medicaid?

Barnaamijyada Medicaid waxay u adeegaan kooxo gaar ah oo dad ah, oo ay ku jiraan:

 • Haweenka uurka leh ee dakhligoodu hooseeyo
 • Carruurta ka soo jeedo qoysaska danyarta ah
 • Carruurta ku jirta daryeelka korrinta
 • Dadka qaba naafonimada
 • Waayeelka dakhligoodu hooseeyo
 • Waalidiinta ama daryeelayaasha dakhligoodu hooseeyo

Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay u balaariyaan u-qalmitaanka kooxaha kale, sida dadka dakhligoodu hooseeyo ee laga yaabo inay leeyihiin ama aysan lahayn carruur.

Waa maxay CHIP?

CHIP, oo u taagan Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta, waxay siisaa caymis qiimo jaban carruurta aan qoysaskoodu buuxinin shuruudaha u-qalmitaanka dakhliga ee Medicaid. CHIP waxaa sidoo kale laga yaabaa inay siiyaan caymis haweenka uurka leh ee jooga gobolada qaarkood, balse ma daboosho dadka waaweyn ee daryeelaya carruurta u-qalma CHIP.

Medicaid marka loo eego tiro ahaan

76.4 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid iyo CHIP
69.7 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid
6.6 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Chip

Xigasho: Medicaid.gov Ogosto 2020 Warbixinta Diiwaangelinta

Waa maxay adeegyada daryeelka ay bixiyaan Medicaid?

Gobol kasta wuxuu go'aamiyaa macaashyada kala duwan ee uu ku bixiyo Medicaid. Sharciga dawladda dhexe ayaa uga baahan gobolada inay bixiyaan macaashyo gaar ah, kuwaasoo loo yaqaano macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada iyo adeegyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah. Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa kuwa ay yihiin macaashyada khasabka ah iyo kuwa ay yihiin macaashyada ikhtiyaariga ah ee Medicaid.

Macaashyada Medicaid ee khasabka ah

Macaashyada Medicaid ee ikhtiyaariga ah

Adeegyada isbitaalka ee bukaan-jiifka

Daawooyinka dhakhtarku qoro

Adeegyada isbitaalka ee bukaan-socodka

Adeegyada rugaha caafimaadka

Baaritaanka hore iyo kaltanka ah, adeegyada ogaanshaha iyo daaweynta cudurka (EPSDT)

Daaweynta jireed

Adeegyada xarunta kalkaalinta

Daaweynta shaqada (fikirka iyo dhaqdhaqaaqa)

Adeegyada caafimaadka guriga

Adeegyada khalkhalgelinta cilladaha hadalka, maqalka iyo luqadda

Adeegyada dhakhtarka

Adeegyada daryeelka neefsashada (neefsasho).

Adeegyada rugta caafimaadka ee miyiga

Adeegyada kale ee ogaanshaha cudurka, baarista, kahortagga iyo baxnaaninta

Adeegyada xarunta caafimaadka ee dawladda dhexe ansixisay

Adeegyada daryeelka cagaha (daryeelka cagta)

Adeegyada shaybaarka iyo Raajada

Adeegyada indhaha (aragga).

Adeegyada qorsheynta qoyska

Adeegyada ilkaha

Adeegyada umulisada kalkaalisada ah

Ilkaha macmalka ah

Adeegyada kalkaalisada sharciyaysan ee caafimaadka ee carruurta iyo qoyska

Beddelida macmalka ah ee xubnaha jirka (beddelida xubnaha go'an ama dhaawacan ee jirka)

Adeegyada xarunta dhalashada ee gaarka ah (haddii ay sharciyaysan tahay ama sida kale gobolku aqoonsan yahay)

Muraayadaha indhaha

Gaadiid-raaca lagu aado daryeelka caafimaadka

Adeegyada duugista

La-talinta joojinta tubaakada ee haweenka uurka leh

Adeegyada kale ee dhaqtarka

Adeegyada kalkaalinta ee daryeelada kala duwan

Daryeelka gaarka ah

Daryeelka gebagebada nolosha

Maaraynta kiiska

Adeegyada loogu talagalay shakhsiyaadka da'doodu tahay 65 jir ama ka weyn ee lagu helo gudaha mac'hadka cudurrada maskaxda (IMD)

Adeegyada xarunta dhexe daryeelka ee Shakhsiyaadka qaba naafonimada garaadka

Adeegyada kaalmada gaarka ah ee is-hagista

Doorashada ikhtiyaarka koowaad ee bulshada

Adeegyada la xiriira Qaaxada

Adeegyada dhimirka ee bukaan-jiifka ee shakhsiyaadka da'doodu ka yar tahay 21 jir

Adeegyada kale ee uu ansixiyay Xoghayaha Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha

Guryaha caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka isdiiwaangeliyay ee qaba xaaladaha daba-dheeraaday

*Tani waxaa ku jira adeegyada lagu bixiyo mac'hadka aan ggobta caafimaad ahayn ee diimeed, adeegyada gurmadka ee isbitaalka ee ay bixiyaan Isbitaalka ay sharciyeeyeen Medicare, iyo caymiska daawada dhakhtarku qoro ee Medicaid ee isbitaalka helitaanka daryeelka muhiimka ah (CAH).

Caymiska daawada dhakhtarku qoro waa macaash ikhtiyaari ah sida ku cad sharciga Medicaid ee dawladda dhexe. Balse, laga bilaabo 2020, gobolada oo dhan waxay soo biirin doonaan nooc ka mid ah caymiska daawada dhakhtarku qoro sida ku cad barnaamijkooda Medicaid. Guud ahaan, inta badan dadka ku jira barnaamijka Medicaid ee gobolka ayaa heli doona caymiska daawooyinka dhakhtarku qoro.
 

Daryeelka caafimaadka guriga ee Medicaid iyo caymiska daryeelka waayeelka ee hoyga la deggan yahay

Barnaamijyada Medicaid waxaa sidoo kale laga yaabaa inay daboolaan adeegyada Guriga iyo Bulsheed (HCBS) ee kala duwan si looga caawiyo dadka inay ku sii noolaadaan guriga oo ay ka firfircoonaadaan bulshada dhexdeeda. Heerka taageerada la bixiyo ayaa caadi ahaan ku salaysan baahiyaha qofka.

Tusaalooyinka noocyada daryeelka caafimaadka guriga iyo adeegyada daryeelka sare ee hoyga la deggan yahay ee qaybta ka ah barnaamijyada HBCS waxaa ka mid ah:

 • Daryeelka gaarka ah sida qubeyska
 • Adeegyada gaadiid-raaca
 • Daryeelka kalkaalisada xirfadda leh
 • Daawaynta shaqada, hadalka iyo jimicsiga
 • Maareynta cuntada iyo nafaqada (cuntada caafimaadka leh)
 • Cuntooyinka guriga lagu keeno
 • Hawlaha guriga iyo ilaalinta guriga

Qaar ka mid ah adeegyada HCBS sida daryeelka kalkaalinta xirfadlaha iyo daawaynta shaqada, jirka ama hadalka waxaa bixiya xirfadlayaal u-qalma iyo, mararka qaarkoodna, xirfadlayaal sharciyaysan. Adeegyada kale, sida qabashada hawlaha guriga iyo karinta cuntada, waxaa samayn kara xubnaha qoyska, saaxiibada ama daryeelayaasha lacagta la siiyo.

Sida loo codsado Medicaid

Maadaama gobol kasta uu maamulo barnaamijkiisa Medicaid, u-qalmitaanka wuu kala duwan yahay gobol ka gobol kale. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan u-qalmitaanka, la xiriir hay'adda Medicaid ee gobolkaaga. Ama, ka codso onlaynka mareegta hay'adda Medicaid ee gobolkaaga si aad u ogaato inaad u-qalanto.

Waa maxay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP)?

Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah(ama qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee loo qalmi karo) waa nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka ee loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Dadkaan waa kuwo “u-qalmo labada caymis” waayo waxay u-qalmaan macaashyada Medicaid iyo sidoo kale macaashyada Medicare.

Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxay siiyaan caawimaad dheeraad ah dadka u baahan. Taasi waxaa sabab u ah dakhliga, naafonimada, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaadka. Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay sidoo kale ku siinayaan macaashyo iyo sifooyin ka badan kuwa aad ka hesho Original Medicare. Ku hel dhammaan lacag yar oo dhan $0 oo carbuunta caymiska ah.* Ogow wax badan oo ku saabsan macaashyada qorshaha caymiska caafimaadka ee laba-geesoodka ah. 

*Dheefaha iyo sifooyinka way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya. 

Qorshe noocee ah ayaan aniga u qalmaa?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

Hel qorshayaasha Medicaid ee kajira aaggaaga

Medicaid ama faaiidooyinka laga helo qorshaha labada caymis ee loo qalmo way isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Ku raadi adigoo isticmaalaya koodhka cinwaankaaga si aad u hesho qorshaha saxda ah ee dabooli kara baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink